دانلود فایل صوتی و متن جلسات درس خارج مهدویت حضرت آیه الله نجم الدین طبسی:

.

موضوع: اصحاب امام زمان (عج) و نقش آنها در دوران غيبت و ظهور

.

ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۰٫۱۹ ۳۰
ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۰٫۲۰ ۳۱
ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۰٫۲۱ ۳۲
ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۰٫۲۲ ۳۳
ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۰٫۲۳ ۳۴
ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۱٫۱۰ ۳۵
ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۱٫۱۱ ۳۶
ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۱٫۱۲ ۳۷
ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۱٫۱۷ ۳۸
ویژگی و اوصاف اصحاب اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۱٫۱۸ ۳۹
تعداد اصحاب و ملیت های ان ها اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۱٫۱۹ ۴۰
تعداد اصحاب و ملیت های ان ها اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۱٫۲۴ ۴۱
تعداد اصحاب و ملیت های ان ها اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۱٫۲۵ ۴۲
تعداد اصحاب و ملیت های ان ها اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۱٫۲۶ ۴۳
ملیت ،تعداد  و نقش زنان در دوران ظهور اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۲٫۰۱ ۴۴
قنواء دختر شهید رشید هجری از بحرین اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۲٫۰۲ ۴۵
صبانه ماشطه از قوم موسی اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۲٫۰۸ ۴۶
حبابه والبیه از یمن اصحاب امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۴٫۱۲٫۰۹ ۴۷
بررسي شخصيت زنان ذكر شده در روايت هفتم اصحاب امام زمان در زمان ظهور(نقش زنان)

۹۴٫۱۲٫۱۰ ۴۸
بررسی شخصيت ام ایمن
اصحاب امام زمان در زمان ظهور(نقش زنان)

۹۴٫۱۲٫۱۱ ۴۹
زبیده اصحاب امام زمان در زمان ظهور(نقش زنان)

۹۴٫۱۲٫۱۲ ۵۰
ام سعيد احمسيه  اصحاب امام زمان در زمان ظهور(نقش زنان)

۹۴٫۱۲٫۱۵

۵۱
بررسی نقش زنان در زمان پيامبر اكرم صلوات الله علیه وآله وسلم
 اصحاب امام زمان در زمان ظهور(نقش زنان)

۹۴٫۱۲٫۱۶ ۵۲
روایت هشتم-روایت نهم اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۴٫۱۲٫۱۷ ۵۳
بررسی شخصیت مالک اشتر اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۴٫۱۲٫۱۸ ۵۴
بررسی شخصیت مالک اشتر اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۴٫۱۲٫۱۹ ۵۵

 

ابودجانه اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۱۴

۵۶
بررسی شخصیت حضرت سلمان اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۱۵ ۵۷
یوشع بن نون اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۱۶ ۵۸
اصحاب کهف – مؤمن آل فرعون اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۱۷ ۵۹
روایت دهم اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۱۸ ۶۰
بررسی شخصیت عبدالله بن شریک اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۲۱ ۶۱
ادامه بررسی شخصیت عبدالله بن شریک اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۲۲ ۶۲
روایت یازدهم اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۲۳ ۶۳

 

روایت دوازدهم اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۲۸

۶۴
بررسی شخصیت مفضل بن عمر اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۲۹ ۶۵
ادامه بررسی شخصیت مفضل بن عمر اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۱٫۳۰ ۶۶
بررسی شخصیت مقداد اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۰۴ ۶۷
ادامه بررسی شخصیت مقداد اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۰۵ ۶۸
روایت چهاردهم اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۰۶ ۶۹
روایت چهاردهم اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۰۷ ۷۰
اعتبار خطبة البيان اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۰۸ ۷۱
سيد حسنی اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۱۱ ۷۲
سيد حسنی اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۱۲ ۷۳
سيد حسنی اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۱۳ ۷۴
سيد حسنی اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۱۸ ۷۵
سيد حسنی اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۱۹ ۷۶
سيد حسنی اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۲۰ ۷۷
نجم بن اعين اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۲۵ ۷۸
حمران اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۲۶ ۷۹
حمران اصحاب امام زمان در زمان ظهور

۹۵٫۰۲٫۲۷ ۸۰

جلسه ۳۰ الی ۳۷

222222

 

٫جلسه ۳۸ الی ۴۰

222222

 

 

جلسه ۴۱ الی ۵۲

222222

 

 

٫جلسه ۵۲ الی ۵۹

222222

 

 

٫ جلسه ۶۰ الی ۶۳

222222

 

 

٫جلسه ۶۴ الی ۶۸

222222

 

٫ جلسه ۶۹ الی ۸۰

222222

 

پایان دوره درس خارج مهدویت حضرت استاد طبسی سال تحصیلی ۹۴-۹۵

.

*******************************************

.

 

موضوع: ادامه بحث اصحاب امام زمان (عج) و نقش آنها در دوران ظهور از ابتدای سال تحصیلی 96-95

.

توضیحات

موضوع

فایل

تاریخ

جلسه

 حضرت عیسی (ع)  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۶٫۱۳ ۱
نقش حضرت عیسی(ع) در دوران ظهور  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۶٫۱۴ ۲
نقش حضرت عیسی(ع) در دوران ظهور  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۶٫۱۵ ۳
نقش حضرت عیسی(ع) در روایات شیعه  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۶٫۲۰ ۴
 تحقیقی درمورد محمد بن سلیمان  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۶٫۲۱ ۵
 روایت ابوسعید خدری پیرامون حضرت عیسی(ع) یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۶٫۲۳ ۶
 حدود مسئولیت های حضرت عیسی(ع) یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۶٫۲۴ ۷
روایت کعب الاحبار پیرامون حضرت مهدی(عج) و یاران یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۶٫۲۷ ۸
نقش حضرت عیسی(ع) در روایات عامه یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۷٫۰۳ ۹
 ادامه روایت کعب الاحبار و بررسی شخصیت او یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۷٫۰۴ ۱۰
 تحقیقی در مورد زوراء یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۷٫۰۵ ۱۱
 نقش حضرت عیسی (ع)در دوران ظهور یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۸٫۰۳ ۱۲
 نقش حضرت دانیال (ع) در دوران ظهور یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۸٫۰۹ ۱۳
 نقش حضرت دانیال (ع) و یونس در دوران ظهور  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۸٫۱۰ ۱۴
 پاسخ به شبحه و نقش حضرت دانیال (ع)  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۸٫۱۱ ۱۵
 نقش حضرت دانیال (ع) در دوران ظهور  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۸٫۱۵ ۱۶
 نقش حضرت دانیال (ع) در دوران ظهور  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۸٫۱۶ ۱۷
 نقش حضرت دانیال (ع) و یونس در دوران ظهور  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۸٫۱۸ ۱۸
 ایا شعیب ابن صالح از یاران امام است؟  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۸٫۲۳ ۱۹
 بررسی روایات عامه پیرامون شعیب  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۸٫۲۴ ۲۰
 روایات شعیب از کتاب غیبت طوسی  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۹٫۱۳ ۲۱
بحثی سندی پیرامون یعقوب ابن ابراهیم  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۹٫۱۴ ۲۲
 بحثی پیرامون کتاب سنن الدانی  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۹٫۱۵ ۲۳
تحقیقی پیرامون محمد ابن الحنفیه  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۹٫۲۰ ۲۴
تحقیقی پیرامون کتاب ملاحم ابن المنادی  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۹٫۲۱ ۲۵
دنباله تحقیقی پیرامون کتاب ملاحم ابن المنادی  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۹٫۲۲ ۲۶
 تحقیقی پیرامون شخصیت حسن بصری  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۹٫۲۵ ۲۷
 خروج شعیب از ری یا سمرقند  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۰۹٫۲۹ ۲۸
تحقیقی پیرامون کتاب فتن سلیلی  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۱۰٫۰۴ ۲۹
تحقیق پیرامون نافع ازرق  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۱۰٫۰۵ ۳۰
 نقش شعب قبل از ظهور است یا در دوران ظهور  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۱۰٫۰۶ ۳۱
 تحقیقی پیرامون سفیان الثوری  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۱۰٫۱۱ ۳۲
 ادامه تحقیقی پیرامون سفیان الثوری  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۱۰٫۱۲ ۳۳
 روایت شانزدهم شعیب از کتاب ابن حماد  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۱۰٫۱۳ ۳۴
ایا شعیب از علامات حتمی است؟  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۱۰٫۱۸ ۳۵
تحقیق رجالی پیرامون جعفر بن محمد بن مالک و علی بن عاصم یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۱۰٫۱۹ ۳۶
جمع بندی روایات شعیب و نتیجه نهایی  یاران امام زمان (عج) در دوران ظهور

۹۵٫۱۰٫۲۰ ۳۷
نقش حضرت خضر نبی در دوران غیبت  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۰۲ ۳۸
نقش حضرت خضر نبی در دوران غیبت اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۰۳ ۳۹
 تاریخ حضرت خضر نبی  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۰۴ ۴۰
 حضرت خضر نبی در کتب اهل سنت  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۰۹ ۴۱
حضرت خضر نبی در روایات اهل بیت( علیهم السلام)  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۱۰ ۴۲
 ایا ابدال از یاران اصحاب امام زمان (عج) هستند؟  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۱۱ ۴۳
 معنای ابدال و نقش انان در دوران غیبت  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۱۶ ۴۴
 ابدال در روایات فریقین  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۱۷ ۴۵
 بحثی پیرامون جابر جعفی در سند روایت ابدال  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۱۸ ۴۶
 تتمه بحث حضرت خضر نبی و دنباله بحث ابدال  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۲۵ ۴۷
 تتمه بحث حضرت خضر نبی و دنباله بحث ابدال  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۲۶ ۴۸
 روایات ابدال در کتب اهل سنت  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۱٫۳۰ ۴۹
 آیا نقش ابدال در دوران غیبت است یا ظهور؟  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۲٫۰۱ ۵۰
 بیعت ابدال با امام زمان (ع) در مکه  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۲٫۰۲ ۵۱
 آیا اصحاب امام در دوران غیبت ۳۰ نفر هستند؟  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۲٫۰۸ ۵۲
 بررسی روایت ۳۰ نفر اصحاب امام زمان (عج) در دوران غیبت  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت کبری

۹۵٫۱۲٫۰۹ ۵۳
 سفیر اول: عثمان ابن سعید امری  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت صغری

۹۵٫۱۲٫۱۴ ۵۴
 سفیر دوم : محمد ابن عثمان امری  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت صغری

۹۵٫۱۲٫۱۵ ۵۵
 جایگاه سفیر اول نزد امام هادی (ع) و امام عسکری (ع)  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت صغری

۹۵٫۱۲٫۱۶ ۵۶
 سفیر اول: عثمان ابن سعید امری و توثیق او از امام عسکری (ع)  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت صغری

۹۵٫۱۲٫۲۱ ۵۷
 توقیعات و روایات امام زمان (ع) توسط سفیر اول و دوم  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت صغری

۹۵٫۱۲٫۲۲ ۵۸
 توثیق سفیر اول و دوم توسط امام زمان (ع) و ناراحتی ایشان از جعفر کذاب  اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت صغری

۹۵٫۱۲٫۲۳ ۵۹
ادامه بحث سفیر دوم محمد ابن عثمان ( مطالب بحارالانوار جلد ۵۱ و غیبت طوسی) اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت صغری

۹۶٫۰۱٫۱۵ ۶۰
ادله نیابت سفیر دوم محمد ابن عثمان اصحاب امام زمان (ع) در دوران غیبت صغری

۹۶٫۰۱٫۱۶ ۶۱

۹۶٫۰۱٫۱۹ ۶۲

۹۶٫۰۱٫۲۰ ۶۳

۹۶٫۰۱٫۲۱ ۶۴

۹۶٫۰۱٫۲۶ ۶۵

۹۶٫۰۱٫۲۷ ۶۶

۹۶٫۰۱٫۲۸ ۶۷

۹۶٫۰۱٫۲۹ ۶۸

۹۶٫۰۲٫۰۳ ۶۹

۹۶٫۰۲٫۰۴ ۷۰

۹۶٫۰۲٫۰۹ ۷۱

۹۶٫۰۲٫۱۰ ۷۲

۹۶٫۰۲٫۱۱ ۷۳

۹۶٫۰۲٫۱۲ ۷۴

.

2 پاسخ

تعقیب

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *