.

توضیحات موضوع فایل تاریخ جلسه
بررسی حدیث اجلس یا ابا تراب خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۱۸ ۱
حدیث کسر الاصنام و ردالشمس و برات خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۱۹ ۲
حدیث کسر اصنام و ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۲ ۳
حدیث کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۳ ۴
شهادت امام زین العابدین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۴ ۵
حدیث کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۵ ۶
روایات کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۶ ۷
حدیث کسر اصنام و تحقیقات علامه امینی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۹ ۸
حدیث ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۳۰ ۹
شبهات ابن تیمیه در رابطه بر حدیث ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰
دلالت حدیث ردالشمس بر امامت حضرت علی علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱
حدیث لاسیف الا ذوالفقار خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۲ ۱۲
حدیث لاسیف الا ذوالفقار خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۶ ۱۴
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۷ ۱۵
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۸ ۱۶
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۹ ۱۷
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۲ ۱۸
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۳ ۱۹
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۴ ۲۰
حدیث ثقلین و معنی اهل در روایت (اهل بیتی) خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۵ ۲۱
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۲۸ ۲۲
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۲۹ ۲۳
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۳۰ ۲۴
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۳ ۲۵
بمناسبت شهادت امام حسن عسکری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۴ ۲۶
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۵ ۲۷
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۶ ۲۸
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۷ ۲۹
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۰ ۳۰
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۱ ۳۱
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۲ ۳۲
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۴ ۳۳
حدیث اثناعشر خلیفه- بیانات مرحوم مظفر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۷ ۳۴
حدیث اثناعشر خلیفه – نقد توجیهات روزبهان خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۸ ۳۵
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۹ ۳۶
فرمایشان علامه مظفر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۰ ۳۷
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۱ ۳۸
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۴ ۳۹
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۵ ۴۰
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۶ ۴۱
حدیث اثناعشر خلیفه و تطبیق روایت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۷ ۴۲
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۸ ۴۳
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۱ ۴۴
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۲ ۴۵
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۳ ۴۶
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۴ ۴۷
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۵ ۴۸
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۸ ۴۹
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۹ ۵۰
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۰ ۵۱
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۱ ۵۲
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۲ ۵۳
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۵ ۵۴
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۶ ۵۵
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۷ ۵۶
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۸ ۵۷
فضائل امیرالمومنین در کتاب علامه حلی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۹ ۵۸
فضائل امیرالمومنین در کتاب علامه حلی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۲ ۵۹
فرمایشات مرحوم مظفر در مورد ابن روزبهان خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۳ ۶۰
فضائل امیرالمومنین در زمان ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۴ ۶۱
فضائل امیرالمومنین در زمان ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۵ ۶۲
ادامه فرمایشات مرحوم مظفر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۶ ۶۳
فضائل امیرالمومنین بعد از ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۹ ۶۴
فضائل امیرالمومنین بعد از ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۳۰ ۶۵
فضائل ولادت امیرالمومنین در کعبه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۰۱ ۶۶
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۰۲ ۶۷
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۰۳ ۶۸
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۰ ۶۹
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۴ ۷۰
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۵ ۷۱
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۶ ۷۲
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۷ ۷۳
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۰ ۷۴
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۱ ۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *