صوت دروس خارج کلام حضرت آیت الله نجم الدین طبسی – سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (۱۳۷ جلسه)

.

 

توضیحات موضوع فایل تاریخ جلسه
بررسی حدیث اجلس یا ابا تراب خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۱۸ ۱
حدیث کسر الاصنام و ردالشمس و برات خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۱۹ ۲
حدیث کسر اصنام و ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۲ ۳
حدیث کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۳ ۴
شهادت امام زین العابدین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۴ ۵
حدیث کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۵ ۶
روایات کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۶ ۷
حدیث کسر اصنام و تحقیقات علامه امینی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۹ ۸
حدیث ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۳۰ ۹
شبهات ابن تیمیه در رابطه بر حدیث ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰
دلالت حدیث ردالشمس بر امامت حضرت علی علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱
حدیث لاسیف الا ذوالفقار خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۲ ۱۲
حدیث لاسیف الا ذوالفقار خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۶ ۱۴
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۷ ۱۵
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۸ ۱۶
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۹ ۱۷
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۲ ۱۸
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۳ ۱۹
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۴ ۲۰
حدیث ثقلین و معنی اهل در روایت (اهل بیتی) خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۵ ۲۱
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۲۸ ۲۲
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۲۹ ۲۳
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۳۰ ۲۴
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۳ ۲۵
بمناسبت شهادت امام حسن عسکری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۴ ۲۶
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۵ ۲۷
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۶ ۲۸
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۷ ۲۹
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۰ ۳۰
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۱ ۳۱
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۲ ۳۲
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۴ ۳۳
حدیث اثناعشر خلیفه- بیانات مرحوم مظفر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۷ ۳۴
حدیث اثناعشر خلیفه – نقد توجیهات روزبهان خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۸ ۳۵
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۹ ۳۶
فرمایشان علامه مظفر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۰ ۳۷
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۱ ۳۸
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۴ ۳۹
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۵ ۴۰
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۶ ۴۱
حدیث اثناعشر خلیفه و تطبیق روایت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۷ ۴۲
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۸ ۴۳
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۱ ۴۴
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۲ ۴۵
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۳ ۴۶
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۴ ۴۷
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۵ ۴۸
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۸ ۴۹
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۹ ۵۰
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۰ ۵۱
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۱ ۵۲
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۲ ۵۳
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۵ ۵۴
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۶ ۵۵
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۷ ۵۶
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۸ ۵۷
فضائل امیرالمومنین در کتاب علامه حلی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۹ ۵۸
فضائل امیرالمومنین در کتاب علامه حلی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۲ ۵۹
فرمایشات مرحوم مظفر در مورد ابن روزبهان خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۳ ۶۰
فضائل امیرالمومنین در زمان ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۴ ۶۱
فضائل امیرالمومنین در زمان ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۵ ۶۲
ادامه فرمایشات مرحوم مظفر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۶ ۶۳
فضائل امیرالمومنین بعد از ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۹ ۶۴
فضائل امیرالمومنین بعد از ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۳۰ ۶۵
فضائل ولادت امیرالمومنین در کعبه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۰۱ ۶۶
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۰۲ ۶۷
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۰۳ ۶۸
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۰ ۶۹
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۴ ۷۰
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۵ ۷۱
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۶ ۷۲
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۷ ۷۳
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۰ ۷۴
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۱ ۷۵
تصوف و صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۲ ۷۶
نظر ائمه اطهار در مورد صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۳ ۷۷
ادامه بیانات ائمه اطهار در مورد صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۴ ۷۸
ادامه بحث در مورد صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۴ ۷۹
شرح حال سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۵ ۸۰
شرح حال سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۶ ۸۱
شرح حال سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۷ ۸۲
وفات حضرت ام البنین و نقد سخنان آقای یوسفی غروی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۸ ۸۳
ادامه بحث سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۱ ۸۴
ادله افضلیت-فصاحت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۲ ۸۵
ادله افضلیت-فصاحت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۳ ۸۶
ادله افضلیت-بازگشت علوم به امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۴ ۸۷
ادله افضلیت-علم امیرالمومنین علیه السلام و رجوع صحابه به ایشان خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۸ ۸۸
ادله افضلیت-قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۹ ۸۹
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۰ ۹۰
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۱ ۹۱
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۵ ۹۲
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۶ ۹۳
بیانات به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۷ ۹۴
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۸ ۹۵
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۹ ۹۶
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۲ ۹۷
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۳ ۹۸
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۴ ۹۹
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۵ ۱۰۰
بیانات به مناسبت ولادت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۶ ۱۰۱
ادله افضلیت-کرم امیرالمؤمنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۳ ۱۰۲
ادله افضلیت-استجابت دعا و حسن خلق امیرالمؤمنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۴ ۱۰۳
ادله افضلیت-جواب های علامه مظفر به ابن روزبهان در مورد استجابت دعای امیرالمؤمنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۵ ۱۰۴
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۶ ۱۰۵
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۷ ۱۰۶
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۰۷
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰۸
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰۹
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۱۰
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۱۱
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۱۲
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۱۳
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۱۴
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۱۵
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۱۶
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام- بحث در مورد ابودجانه
خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۱۷
ادله افضلیت-کلام ابن ابی الحدید در مخالفت عده ای از صحابه با پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۱۸
ادله افضلیت-کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۱۹
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه بخاطر مصلحت اندیشی خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۲۰
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه بخاطر مصلحت اندیشی خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۲۱
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه بخاطر مصلحت اندیشی خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۲۲
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در مورد بحث غصب خلافت خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۲۳
ادله افضلیت-ادامه نقد کلام ابن ابی الحدید در مورد زهد خلفا خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۲۴
ادله افضلیت-بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین و ترس برخی از صحابه خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۲۵
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۲۶
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۲۷
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۲۸
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۲۹
ادله افضلیت-بحث در مورد انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام توسط جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۳۰
ادله افضلیت-بحث در مورد انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام توسط جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۳۱
ادله افضلیت-بحث در مورد انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام توسط جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۳۲
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۳۳
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۳۴
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۳۵
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۳۶
بیانات به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۳۷

 

8 پاسخ
 1. امین ایزدی کوشککی
  امین ایزدی کوشککی گفته:

  سلام علیکم. عزیزان ، خدا قوت. ببخشید فایل جلسه ۱۱۰ موجود نیست؟ التماس دعا

  پاسخ
 2. امین ایزدی کوشککی
  امین ایزدی کوشککی گفته:

  سلام علیکم. امیدوارم سلامت و خوشحال باشید. فایل شماره ۹۵ ، نود و پنج ، که اکنون در اینجا قابل دانلود است متعلق به مباحث مهدویت و بحث ابوهریره است و اشتباها اینجا قرار داده شده. لطفا فایل درست را جایگزین نمایید. خیلی ممنون

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.