صوت دروس خارج کلام حضرت آیت الله نجم الدین طبسی – سال تحصیلی 1399-1400 (137 جلسه)

.

 

توضیحات موضوع فایل تاریخ جلسه
بررسی حدیث اجلس یا ابا تراب خارج کلام-ادله ولایت

99/06/18 1
حدیث کسر الاصنام و ردالشمس و برات خارج کلام-ادله ولایت

99/06/19 2
حدیث کسر اصنام و ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

99/06/22 3
حدیث کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

99/06/23 4
شهادت امام زین العابدین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/06/24 5
حدیث کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

99/06/25 6
روایات کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

99/06/26 7
حدیث کسر اصنام و تحقیقات علامه امینی خارج کلام-ادله ولایت

99/06/29 8
حدیث ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

99/06/30 9
شبهات ابن تیمیه در رابطه بر حدیث ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

99/06/31 10
دلالت حدیث ردالشمس بر امامت حضرت علی علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/07/01 11
حدیث لاسیف الا ذوالفقار خارج کلام-ادله ولایت

99/07/02 12
حدیث لاسیف الا ذوالفقار خارج کلام-ادله ولایت

99/07/05 13
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

99/07/06 14
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

99/07/07 15
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

99/07/08 16
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

99/07/09 17
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

99/07/12 18
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

99/07/13 19
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

99/07/14 20
حدیث ثقلین و معنی اهل در روایت (اهل بیتی) خارج کلام-ادله ولایت

99/07/15 21
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

99/07/28 22
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

99/07/29 23
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

99/07/30 24
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

99/08/03 25
بمناسبت شهادت امام حسن عسکری خارج کلام-ادله ولایت

99/08/04 26
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

99/08/05 27
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

99/08/06 28
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

99/08/07 29
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

99/08/10 30
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

99/08/11 31
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

99/08/12 32
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

99/08/14 33
حدیث اثناعشر خلیفه- بیانات مرحوم مظفر خارج کلام-ادله ولایت

99/08/17 34
حدیث اثناعشر خلیفه – نقد توجیهات روزبهان خارج کلام-ادله ولایت

99/08/18 35
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

99/08/19 36
فرمایشان علامه مظفر خارج کلام-ادله ولایت

99/08/20 37
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

99/08/21 38
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

99/08/24 39
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

99/08/25 40
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

99/08/26 41
حدیث اثناعشر خلیفه و تطبیق روایت خارج کلام-ادله ولایت

99/08/27 42
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/08/28 43
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/01 44
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/02 45
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/03 46
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/04 47
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/05 48
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/08 49
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/09 50
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/10 51
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/11 52
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/12 53
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/15 54
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/16 55
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/17 56
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/18 57
فضائل امیرالمومنین در کتاب علامه حلی خارج کلام-ادله ولایت

99/09/19 58
فضائل امیرالمومنین در کتاب علامه حلی خارج کلام-ادله ولایت

99/09/22 59
فرمایشات مرحوم مظفر در مورد ابن روزبهان خارج کلام-ادله ولایت

99/09/23 60
فضائل امیرالمومنین در زمان ولادت خارج کلام-ادله ولایت

99/09/24 61
فضائل امیرالمومنین در زمان ولادت خارج کلام-ادله ولایت

99/09/25 62
ادامه فرمایشات مرحوم مظفر خارج کلام-ادله ولایت

99/09/26 63
فضائل امیرالمومنین بعد از ولادت خارج کلام-ادله ولایت

99/09/29 64
فضائل امیرالمومنین بعد از ولادت خارج کلام-ادله ولایت

99/09/30 65
فضائل ولادت امیرالمومنین در کعبه خارج کلام-ادله ولایت

99/10/01 66
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

99/10/02 67
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

99/10/03 68
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

99/10/10 69
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

99/10/14 70
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

99/10/15 71
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

99/10/16 72
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

99/10/17 73
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

99/10/20 74
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

99/10/21 75
تصوف و صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

99/10/22 76
نظر ائمه اطهار در مورد صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

99/10/23 77
ادامه بیانات ائمه اطهار در مورد صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

99/10/24 78
ادامه بحث در مورد صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

99/11/04 79
شرح حال سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

99/11/05 80
شرح حال سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

99/11/06 81
شرح حال سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

99/11/07 82
وفات حضرت ام البنین و نقد سخنان آقای یوسفی غروی خارج کلام-ادله ولایت

99/11/08 83
ادامه بحث سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

99/11/11 84
ادله افضلیت-فصاحت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/12 85
ادله افضلیت-فصاحت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/13 86
ادله افضلیت-بازگشت علوم به امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/14 87
ادله افضلیت-علم امیرالمومنین علیه السلام و رجوع صحابه به ایشان خارج کلام-ادله ولایت

99/11/18 88
ادله افضلیت-قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/19 89
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/20 90
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/21 91
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/25 92
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/26 93
بیانات به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/27 94
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/28 95
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/11/29 96
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/02 97
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/03 98
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/04 99
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/05 100
بیانات به مناسبت ولادت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/06 101
ادله افضلیت-کرم امیرالمؤمنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/23 102
ادله افضلیت-استجابت دعا و حسن خلق امیرالمؤمنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/24 103
ادله افضلیت-جواب های علامه مظفر به ابن روزبهان در مورد استجابت دعای امیرالمؤمنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/25 104
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/26 105
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

99/12/27 106
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/01/14 107
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/01/15 108
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/01/16 109
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/01/17 110
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/01/18 111
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/02/26 112
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/02/27 113
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/02/28 114
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/02/29 115
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/01 116
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام- بحث در مورد ابودجانه
خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/02 117
ادله افضلیت-کلام ابن ابی الحدید در مخالفت عده ای از صحابه با پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/03 118
ادله افضلیت-کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/04 119
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه بخاطر مصلحت اندیشی خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/05 120
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه بخاطر مصلحت اندیشی خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/08 121
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه بخاطر مصلحت اندیشی خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/09 122
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در مورد بحث غصب خلافت خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/10 123
ادله افضلیت-ادامه نقد کلام ابن ابی الحدید در مورد زهد خلفا خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/11 124
ادله افضلیت-بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین و ترس برخی از صحابه خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/12 125
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/17 126
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/18 127
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/19 128
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/22 129
ادله افضلیت-بحث در مورد انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام توسط جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/23 130
ادله افضلیت-بحث در مورد انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام توسط جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/24 131
ادله افضلیت-بحث در مورد انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام توسط جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/25 132
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/26 133
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/26 134
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/26 135
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

1400/03/26 136
بیانات به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

1400/04/01 137

 

8 پاسخ
 1. امین ایزدی کوشککی
  امین ایزدی کوشککی گفته:

  سلام علیکم. عزیزان ، خدا قوت. ببخشید فایل جلسه ۱۱۰ موجود نیست؟ التماس دعا

  پاسخ
 2. امین ایزدی کوشککی
  امین ایزدی کوشککی گفته:

  سلام علیکم. امیدوارم سلامت و خوشحال باشید. فایل شماره ۹۵ ، نود و پنج ، که اکنون در اینجا قابل دانلود است متعلق به مباحث مهدویت و بحث ابوهریره است و اشتباها اینجا قرار داده شده. لطفا فایل درست را جایگزین نمایید. خیلی ممنون

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *