.

 

توضیحات موضوع فایل تاریخ جلسه
بررسی حدیث اجلس یا ابا تراب خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۱۸ ۱
حدیث کسر الاصنام و ردالشمس و برات خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۱۹ ۲
حدیث کسر اصنام و ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۲ ۳
حدیث کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۳ ۴
شهادت امام زین العابدین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۴ ۵
حدیث کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۵ ۶
روایات کسر اصنام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۶ ۷
حدیث کسر اصنام و تحقیقات علامه امینی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۲۹ ۸
حدیث ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۳۰ ۹
شبهات ابن تیمیه در رابطه بر حدیث ردالشمس خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰
دلالت حدیث ردالشمس بر امامت حضرت علی علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱
حدیث لاسیف الا ذوالفقار خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۲ ۱۲
حدیث لاسیف الا ذوالفقار خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۶ ۱۴
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۷ ۱۵
حدیث علی مع الحق خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۸ ۱۶
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۰۹ ۱۷
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۲ ۱۸
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۳ ۱۹
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۴ ۲۰
حدیث ثقلین و معنی اهل در روایت (اهل بیتی) خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۱۵ ۲۱
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۲۸ ۲۲
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۲۹ ۲۳
حدیث ثقلین خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۷/۳۰ ۲۴
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۳ ۲۵
بمناسبت شهادت امام حسن عسکری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۴ ۲۶
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۵ ۲۷
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۶ ۲۸
حدیث اهل بیتی امان لاهل الارض خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۰۷ ۲۹
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۰ ۳۰
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۱ ۳۱
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۲ ۳۲
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۴ ۳۳
حدیث اثناعشر خلیفه- بیانات مرحوم مظفر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۷ ۳۴
حدیث اثناعشر خلیفه – نقد توجیهات روزبهان خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۸ ۳۵
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۱۹ ۳۶
فرمایشان علامه مظفر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۰ ۳۷
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۱ ۳۸
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۴ ۳۹
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۵ ۴۰
حدیث اثناعشر خلیفه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۶ ۴۱
حدیث اثناعشر خلیفه و تطبیق روایت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۷ ۴۲
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۸/۲۸ ۴۳
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۱ ۴۴
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۲ ۴۵
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۳ ۴۶
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۴ ۴۷
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۵ ۴۸
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۸ ۴۹
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۰۹ ۵۰
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۰ ۵۱
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۱ ۵۲
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۲ ۵۳
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۵ ۵۴
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۶ ۵۵
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۷ ۵۶
نصوص بر ائمه اثناعشر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۸ ۵۷
فضائل امیرالمومنین در کتاب علامه حلی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۱۹ ۵۸
فضائل امیرالمومنین در کتاب علامه حلی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۲ ۵۹
فرمایشات مرحوم مظفر در مورد ابن روزبهان خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۳ ۶۰
فضائل امیرالمومنین در زمان ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۴ ۶۱
فضائل امیرالمومنین در زمان ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۵ ۶۲
ادامه فرمایشات مرحوم مظفر خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۶ ۶۳
فضائل امیرالمومنین بعد از ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۲۹ ۶۴
فضائل امیرالمومنین بعد از ولادت خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۰۹/۳۰ ۶۵
فضائل ولادت امیرالمومنین در کعبه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۰۱ ۶۶
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۰۲ ۶۷
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۰۳ ۶۸
پاسخ به شبهات ولادت حضرت علی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۰ ۶۹
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۴ ۷۰
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۵ ۷۱
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۶ ۷۲
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۱۷ ۷۳
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۰ ۷۴
ادله افضلیت امیرالمومنین – علم خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۱ ۷۵
تصوف و صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۲ ۷۶
نظر ائمه اطهار در مورد صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۳ ۷۷
ادامه بیانات ائمه اطهار در مورد صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۰/۲۴ ۷۸
ادامه بحث در مورد صوفیه خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۴ ۷۹
شرح حال سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۵ ۸۰
شرح حال سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۶ ۸۱
شرح حال سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۷ ۸۲
وفات حضرت ام البنین و نقد سخنان آقای یوسفی غروی خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۰۸ ۸۳
ادامه بحث سفیان ثوری خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۱ ۸۴
ادله افضلیت-فصاحت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۲ ۸۵
ادله افضلیت-فصاحت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۳ ۸۶
ادله افضلیت-بازگشت علوم به امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۴ ۸۷
ادله افضلیت-علم امیرالمومنین علیه السلام و رجوع صحابه به ایشان خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۸ ۸۸
ادله افضلیت-قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۱۹ ۸۹
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۰ ۹۰
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۱ ۹۱
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۵ ۹۲
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۶ ۹۳
بیانات به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۷ ۹۴
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۸ ۹۵
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۱/۲۹ ۹۶
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۲ ۹۷
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۳ ۹۸
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۴ ۹۹
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۵ ۱۰۰
بیانات به مناسبت ولادت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۰۶ ۱۰۱
ادله افضلیت-کرم امیرالمؤمنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۳ ۱۰۲
ادله افضلیت-استجابت دعا و حسن خلق امیرالمؤمنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۴ ۱۰۳
ادله افضلیت-جواب های علامه مظفر به ابن روزبهان در مورد استجابت دعای امیرالمؤمنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۵ ۱۰۴
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۶ ۱۰۵
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۹۹/۱۲/۲۷ ۱۰۶
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۰۷
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰۸
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰۹
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۱۰
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۱۱
ادله افضلیت-علم غیب امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۱۲
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۱۳
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۱۴
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۱۵
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۱۶
ادله افضلیت-جهاد امیرالمومنین علیه السلام- بحث در مورد ابودجانه
خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۱۷
ادله افضلیت-کلام ابن ابی الحدید در مخالفت عده ای از صحابه با پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۱۸
ادله افضلیت-کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۱۹
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه بخاطر مصلحت اندیشی خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۲۰
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه بخاطر مصلحت اندیشی خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۲۱
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در ترک سنت های نبوی از سوی برخی صحابه بخاطر مصلحت اندیشی خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۲۲
ادله افضلیت-ادامه کلام ابن ابی الحدید در مورد بحث غصب خلافت خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۲۳
ادله افضلیت-ادامه نقد کلام ابن ابی الحدید در مورد زهد خلفا خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۲۴
ادله افضلیت-بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین و ترس برخی از صحابه خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۲۵
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۲۶
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۲۷
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۲۸
ادله افضلیت-ادامه بیانات علامه مظفر در مورد شجاعت امیرالمومنین علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۲۹
ادله افضلیت-بحث در مورد انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام توسط جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۳۰
ادله افضلیت-بحث در مورد انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام توسط جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۳۱
ادله افضلیت-بحث در مورد انکار فضائل امیرالمومنین علیه السلام توسط جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۳۲
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۳۳
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۳۴
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۳۵
ادله افضلیت-پاسخ به شبهات جاحظ خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۳۶
بیانات به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام خارج کلام-ادله ولایت

۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۳۷

 

6 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *