.

 

توضیحات

موضوع

فایل

تاریخ جلسه

 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۱۸ ۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۱۹ ۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۲ ۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۳ ۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۴ ۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۵ ۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۶ ۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۲۹ ۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۳۰ ۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۲ ۱۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۶ ۱۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۷ ۱۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۸ ۱۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۰۹ ۱۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۱۲ ۱۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۱۳ ۱۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۱۴ ۲۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۱۵ ۲۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۲۸ ۲۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۲۹ ۲۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۷/۳۰ ۲۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۰۳ ۲۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۰۵ ۲۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۰۶ ۲۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۰۷ ۲۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۰ ۲۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۱ ۳۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۲ ۳۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۴ ۳۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۷ ۳۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۸ ۳۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۱۹ ۳۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۰ ۳۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۱ ۳۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۴ ۳۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۵ ۳۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۶ ۴۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۷ ۴۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۸/۲۸ ۴۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۱ ۴۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۲ ۴۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۳ ۴۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۴ ۴۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۸ ۴۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۰۹ ۴۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۰ ۴۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۱ ۵۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۲ ۵۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۵ ۵۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۶ ۵۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۷ ۵۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۸ ۵۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۱۹ ۵۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۲ ۵۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۳ ۵۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۴ ۵۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۵ ۶۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۶ ۶۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۲۹ ۶۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۰۹/۳۰ ۶۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۰۱ ۶۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۰۲ ۶۵
صوت هذه الجلسه غیر متوفر

۶۶
صوت هذه الجلسه غیر متوفر

۶۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۱۴ ۶۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۱۵ ۶۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۱۶ ۷۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۱۷ ۷۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۲۰ ۷۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۲۱ ۷۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۲۲ ۷۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۲۳ ۷۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۰/۲۴ ۷۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۰۴ ۷۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۰۵ ۷۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۰۶ ۷۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۰۷ ۸۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۰۸ ۸۱

ج۸۲-خارج فقه (مناقشه الفقه بموضوع الفرز)

بحث فقه با موضوع غربالگری ۹۹۱۱۱۱

۹۹/۱۱/۱۱ ۸۲

 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۱۲ ۸۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۱۳ ۸۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۱۴ ۸۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۱۸ ۸۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۱۹ ۸۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۲۰ ۸۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۲۱ ۸۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۲۲ ۹۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۲۵ ۹۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۲۶ ۹۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۲۷ ۹۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۲۸ ۹۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۱/۲۹ ۹۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۰۲ ۹۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۰۳ ۹۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۰۴ ۹۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۰۵ ۹۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۰۶ ۱۰۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۲۰ ۱۰۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۲۳ ۱۰۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۲۴ ۱۰۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۲۵ ۱۰۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۲۶ ۱۰۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۹۹/۱۲/۲۷ ۱۰۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۰۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۱۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۱۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۱۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۱۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۱۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۱۵
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۱۶
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۱۷
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۱۸
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۱۹
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۲۰
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۲۱
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۲۲
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۲۳
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۲۴
 (کتاب الخمس) البحث الخارج

۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۲۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.