.

 

 

توضیحات موضوع فایل تاریخ جلسه
مهدویت

99/06/17 1
اولین خطبه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

99/06/18 2
اولین خطبه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

99/06/22 3
شاخصه های حکومت امام زمان

99/06/23 4
شاخصه های حکومت امام زمان

99/06/24 5
شاخصه های حکومت امام زمان

99/06/25 6
پرچم امام زمان شاخصه های حکومت امام زمان

99/06/26 7
پرچم امام زمان شاخصه های حکومت امام زمان

99/06/29 8
پرچم امام زمان شاخصه های حکومت امام زمان

99/06/30 9
پرچم امام زمان شاخصه های حکومت امام زمان

99/06/31 10
پرچم امام زمان شاخصه های حکومت امام زمان

99/07/01 11
شاخصه های حکومت امام زمان

99/07/05 12
غلو

99/07/06 13
غلو

99/07/07 14
غلو

99/07/08 15
بحث های سندی پرچم امام عصر

99/07/09 16
بحث های سندی پرچم امام عصر

99/07/12 17
بحث های سندی پرچم امام عصر

99/07/13 18
بحث های سندی پرچم امام عصر

99/07/14 19
جریانات آذربایجان

99/07/15 20
جریانات آذربایجان

99/07/28 21
جریانات آذربایجان

99/07/29 22
جریانات آذربایجان

99/07/30 23
جریانات آذربایجان

99/08/03 24
جریانات آذربایجان

99/08/05 25
جریانات آذربایجان

99/08/06 26
جریانات آذربایجان

99/08/07 27
جریانات آذربایجان

99/08/10 28
جریانات آذربایجان

99/08/11 29
جریانات آذربایجان

99/08/12 30
جریانات آذربایجان

99/08/14 31
جریانات آذربایجان

99/08/17 32
جریانات آذربایجان

99/08/18 33
جریانات آذربایجان

99/08/19 34
جریانات آذربایجان

99/08/20 35
جریانات آذربایجان

99/08/21 36
جریانات آذربایجان

99/08/24 37
جریانات آذربایجان

99/08/25 38
ایرادات مرحوم آیت الله تستری

و جواب های آیت الله العظمی صافی

جریانات آذربایجان

99/08/26 39
حدیث چهارم و پنجم جریانات آذربایجان

99/08/27 40
حدیث ششم جریانات آذربایجان

99/08/28 41
جریانات آذربایجان

99/09/01 42
بحث سندی روایت ششم-قتاده و سعید بن مسیب جریانات آذربایجان

99/09/02 43
بحث سندی روایت ششم-سعید بن مسیب جریانات آذربایجان

99/09/03 44
بحث سندی روایت ششم-سعید بن مسیب جریانات آذربایجان

99/09/04 45
حدیث هفتم جریانات آذربایجان

99/09/05 46
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/08 47
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/09 48
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/10 49
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/11 50
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/12 51
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/15 52
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/16 53
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/17 54
حدیث دوم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/18 55
حدیث دوم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/19 56
حدیث سوم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/22 57
حدیث سوم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/23 58
حدیث سوم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/24 59
حدیث سوم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/25 60
حدیث چهارم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/26 61
حدیث چهارم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/29 62
حدیث پنجم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/09/30 63
حدیث ششم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/01 64
حدیث ششم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/02 65
حدیث ششم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/03 66
حدیث ششم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/10 67
حدیث هفتم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/14 68
حدیث هفتم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/15 69
حدیث هفتم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/16 70
حدیث هفتم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/17 71
حدیث هفتم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/20 72
حدیث هفتم شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/21 73
بررسی روایت مسند احمد بن حنبل شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/22 74
بررسی روایت مسند احمد بن حنبل شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/23 75
شخصیت شناسی ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/10/24 76
شخصیت شناسی ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/04 77
شخصیت شناسی ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/05 78
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/06 79
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/07 80
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/08 81
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/11 82
نقد وبررسی مبنای ذهبی در مواجهه با منازعات صحابه شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/11 82-1
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/12 83
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/13 84
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/14 85
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/18 86
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/19 87
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/20 88
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/21 89
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/25 90
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/26 91
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/27 92
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/28 93
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/11/29 94
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/12/02 95
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/12/03 96
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/12/04 97
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/12/05 98
گونه شناسی روایات ابوهریره شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/12/06 99
عدالت در زمان ظهور شاخصه های حکومت مهدوی

99/12/23 100
عدالت در زمان ظهور شاخصه های حکومت مهدوی

99/12/24 101
عدالت در زمان ظهور شاخصه های حکومت مهدوی

99/12/25 102
شناخت کتاب ینابیع المودة قندوزی حنفی شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/12/26 103
روایات در مورد آیه أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

99/12/27 104
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

1400/01/14 105
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

1400/01/15 106
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

1400/01/16 107
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

1400/01/17 108
شاخصه های حکومت مهدوی-امنیت در زمان ظهور

1400/01/18 109
شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/02/26 110
شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/02/28 111
شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/02/29 112
شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/01 113
شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/02 114
شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/03 115
شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/04 116
ادامه بررسی ابن فضال در سند روایت امام صادق علیه السلام شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/05 117
شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/08 118
شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/09 119
روایت امام رضا علیه السلام شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/10 120
بررسی رجالی حسین بن خالد و روایتی از عیون اخبار الرضا علیه السلام شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/11 121
ادامه روایت پیامبر و راوی ابی بن کعب شاخصه های حکومت مهدوی-عدالت در زمان ظهور

1400/03/12 122

متن جلسات 21 تا 46 دروس خارج مهدویت (سال تحصیلی 1399-1400)

جریانات آذربایجان، قبل از ظهور امام زمان علیه السلام

4 پاسخ
 1. مجتبي مقدادي
  مجتبي مقدادي گفته:

  سلام عليكم و رحمة الله
  ضمن تشكر از بارگزاري دروس استاد طبسي و دعا براي سلامتي ايشان…
  عزيز من فايل شماره 42 قابليت دانلود ندارد…
  اگر ممكن است آن را نيز اصلاح نماييد
  از زحمات و تلاش‌هاي فراوان شما سپاسگزارم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *